Unia Europejska stawia na mocny wzrost

Komisja Europejska postawiła sobie za cel osiągnięcie lepszego wzrostu gospodarczego i ożywienie na rynku pracy przy zachowaniu równowagi finansowej, która nie pociągałaby za sobą zaciągania nowych zobowiązań. W celu realizacji zamierzeń uruchomiła Plan Junckera.  

Niski poziomu inwestycji oraz wysokie bezrobocie w krajach UE są problemami, które wymagały
– od czasu wybuchu kryzysu ekonomicznego – natychmiastowej interwencji ze strony UE.  W zawiązku z powyższym Komisja wraz z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) w lipcu 2015 roku uruchomiły plan inwestycyjny dla Europy (tzw. Plan Junckera), w którym przewidziano trzy rodzaje działań, mających na celu przede wszystkim: mobilizację kapitału prywatnego, zagwarantowanie widoczności i pomocy technicznej projektom inwestycyjnym, jak również lepsze (bardziej optymalne) wykorzystanie nowych i istniejących zasobów finansowych.

Zadanie 1. Pozyskanie środków na inwestycje

Według planu Junckera, na działania wspierające inwestycje w takich obszarach jak: infrastruktura, edukacja, badania naukowe i innowacje oraz finansowanie ryzyka w przypadku małych przedsiębiorstw o średniej kapitalizacji, Komisja przeznaczy co najmniej 315 mld EUR (obecnie mówi się o uruchomieniu co najmniej pół biliona EUR do 2020 roku).

Zadanie 2. Wspieranie inwestycji w gospodarkę realną

W celu jak najlepszego poinformowania inwestorów nt. prowadzonych przedsięwzięć w całej Europie, a także w celu zagwarantowania podmiotom publicznym i prywatnych dostępu do szerokiej gamy programów doradczych i pomocy technicznej świadczonych przez doświadczonych ekspertów, powołano dedykowane instytucje pomocowe, tj. Europejski Portal Projektów Inwestycyjnych (EPPI) i Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (ECDI).

Zadanie 3. Stworzenie warunków sprzyjających inwestycjom

Aby wzmocnić otoczenie biznesowe i warunki finansowania, podjęto się realizacji licznych działań umożliwiających stworzenie jednolitego rynku cyfrowego, unii energetycznej i unii rynków kapitałowych – głównie działania realizowane są na płaszczyźnie prawnej.

W realizacji Planu Junckera istotną rolę odgrywają krajowe banki rozwoju. W Polsce takim podmiotem jest Bank Gospodarstwa Krajowego, który od lat współpracuje z grupą EBI. Warto podkreślić, że do października 2016 r. w ramach realizacji Planu Junckera zatwierdzono już 134 projekty, odpowiadające finansowaniu w sumie ponad 17 mld EUR.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *